Fortrolighedspolitik

Det glæder os, at du har udvist interesse for vores virksomhed. Vi sætter pris på et godt samarbejde med dig, og derfor prioriteres databeskyttelse højt af Glamox. Det er muligt at bruge Glamox’ hjemmesider uden at registrere personoplysninger, men hvis en registreret person ønsker at bruge nogle af virksomhedens specielle tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er nogen lovmæssig eller anden juridisk basis for en sådan behandling, anmoder vi om samtykke fra den registrerede person.

Behandlingen af personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer skal altid være i overensstemmelse med General Data Protection (GDPR) også kaldet Persondataforordningen og med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for Glamox. Med denne fortrolighedspolitik vil vores virksomhed gerne informere offentligheden og de registrerede om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og på anden måde behandler. Med denne fortrolighedspolitik kan vi desuden informere de registrerede om de rettigheder, de har.

Som dataansvarlig har Glamox implementeret tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre den bedste beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Men internetbaserede dataoverførsler kan principielt have sikkerhedsbrister, så vi kan ikke garantere 100 % beskyttelse. 

Seneste opdatering: 25.5.2018

1. Dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige for Persondataforordningen, andre databeskyttelseslove, der er gældende i EU’s medlemslande, og andre bestemmelser forbundet med databeskyttelse i det omfang, den dataansvarlige er underlagt sådanne love eller bestemmelser (“Gældende lovgivning”), er:
Glamox A/S
Spotorno Alle 8
2630 Taastrup

Email: privacy@glamox.com
Website: www.glamox.com/dk

2. Hvordan kan du få vist, rette eller slette de oplysninger, vi har om dig?

Hvis du ønsker at gennemgå, opdatere, fjerne eller rette dine personlige oplysninger, bedes du sende en e-mail til: privacy@glamox.com 

3. Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside, abonnement på vores nyhedsbreve, webinar-tilmeldinger og via andre kanaler administreret af Glamox, som kræver frivillig registrering (f.eks. Facebook og LinkedIn). 

Vi kan også indsamle personoplysninger via kilder som offentlige registre eller specialister, der formidler adresselister til direct mail.

Glamox indsamler kun personoplysninger, som er relevante for vores kunderelationer, og vi beholder ikke disse data længere, end det er nødvendigt til det givne formål eller den tid, der er fastsat ifølge en aftale eller lovgivningen. 

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Alle de personoplysninger, du giver Glamox, gemmes på sikrede servere, og brugerakkreditiver er påkrævet for at få adgang til stedet og personoplysningerne. Glamox og vores tjenesteudbydere vil altid tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet.

5. Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi søger hele tiden at tilbyde dig den bedst mulige oplevelse af vores produkter og services. Medmindre du specifikt har aftalt noget andet, vil vi kun bruge dine oplysninger til at:  

 • Forbedre vores services og levere kundetilpassede ydelser og indhold baseret på brugernes specifikke behov og interesser, herunder e-mail marketing, applikationer, personlige salgsopkald osv. 
 • Organisere konkurrencer og andre kampagneaktiviteter
 • Informere dig om ændringer af Glamox’ politikker, produkter og/eller ydelser
 • Sørge for sikker brug af vores hjemmeside på forskellige enheder
 • Udvikle vores hjemmeside
 • Behandle klager og besvare forespørgsler
 • Forbedre vores produkter og serviceydelser ved at gennemføre kundeundersøgelser og modtage feedback på hjemmesiden 

6. Juridisk basis for behandlingen

Persondataforordningens Artikel 6(1) lit. a) er det juridiske grundlag for behandling, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede person er part i, f.eks. når behandling er nødvendig for at kunne levere varer eller en hvilken som helst anden service, er den baseret på Persondataforordningens Art. 6(1) lit. b).
 
Det samme gælder behandling, som er nødvendig for at gennemføre aktiviteter, inden der foreligger en kontrakt, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller services. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, således at behandling af personoplysninger er påkrævet, f.eks. til opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på Persondataforordningens Art. 6(1) lit. c).

I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte en registreret eller en anden person. Det kunne være tilfældet, f.eks. hvis en besøgende blev skadet i vores virksomhed, og personens navn, alder, oplysninger om sundhedsforsikring eller andet skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredje part. Behandlingen ville i så tilfælde være baseret på Persondataforordningens Art. 6(1) lit. d). 

Endelig kunne behandlingen være baseret på Persondataforordningens Art. 6(1) lit. f). Dette juridiske grundlag bruges til behandling af data, som ikke er dækket af ovenstående, hvis behandling er nødvendig i henhold til vores virksomheds eller tredje parts legitime interesser, undtagen hvis den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud for den dataansvarliges eller tredje parts legitime interesser.

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på Persondataforordningens Art. 6(1) lit. f), er vores legitime interesse at drive vores virksomhed til gavn for vores medarbejdere og aktionærer.

7. Hvem deler vi oplysningerne med?

Dine oplysninger vil kun blive delt med andre, når betingelserne beskrevet i denne fortrolighedspolitik gælder. Vi vil aldrig sælge eller videregive personoplysninger til tredje part.  Vi vil ikke dele eller videregive personoplysninger på nogen anden måde end beskrevet i denne fortrolighedspolitik, medmindre vi har indgået en særlig aftale med dig. 

Virksomheder i Glamox koncernen
Personoplysninger må gerne deles med andre virksomheder i Glamox koncernen. Disse oplysninger vil blive brugt til samme formål, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.  Alle data gemmes på sikrede servere.

8. Definitioner

I denne fortrolighedspolitik bruger vi følgende termer i henhold til definitionerne i Persondataforordningens art. 4:

a) Personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Registreret person
En registreret person er enhver identificeret eller identificerbar person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der har ansvaret for behandlingen.

c) Behandling
Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

e) Profilering
Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Dataansvarlig
Den dataansvarlige er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

h) Databehandler
Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Tredje part
Tredje part er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

j) Samtykke
Samtykke fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

9. Cookies

Glamox bruger cookies på sin hjemmeside. Cookies er, tekstfiler, som gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Cookies gør det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Via brugen af cookies kan Glamox give sine brugere mere brugervenlige tjenester. Du kan til enhver tid forhindre, at der indsættes cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.  Desuden kan cookies, der allerede er sat, slettes til enhver tid via browseren eller andre softwareprogrammer. Hvis du deaktiverer, at der sættes cookies, er alle funktionerne på vores hjemmeside måske ikke længere så brugbare.  

For yderligere oplysninger om, hvilke cookies vi bruger, bedes du følge din browsers anvisninger for at få et live overblik over cookies på hver enkelt side.

10. Hvilken type data indsamler vi?

a) Indsamling af generelle data og oplysninger
Glamox’ hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret person eller et automatisk system går ind på siden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Indsamlede oplysninger kan være (1) browsertyper og versioner, der er brugt (2) operativsystemet, der er brugt til at få adgang til systemet, (3) den hjemmeside, hvorfra systemet får adgang til vores hjemmeside (såkaldte referrers), (4) undersider, (5) dato og tidspunkt for adgangen til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP adresse), (7) internetudbyderen til det system, der får adgang og (8) lignende data eller oplysninger, som kan bruges i tilfælde af angreb på vores it-systemer.

b) Registrering på vores hjemmeside

Du har mulighed for at registrere dig på vores hjemmeside ved hjælp af en formular. Hvilke personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive registreringsformular. De personoplysninger, du indtaster, indsamles og gemmes udelukkende til intern brug hos Glamox. Glamox kan anmode om overførsel til en eller flere databehandlere (f.eks. en pakkeservice), som også bruger personoplysninger til et internt formål, som kan tilskrives den dataansvarlige (Glamox).

Når du registrerer dig på vores hjemmeside, gemmes IP-adressen, som er blevet tildelt af internetudbyderen og brugt af den registrerede, samt dato og tid for registreringen. Disse data gemmes, fordi det er den eneste måde, hvorpå man kan undgå misbrug af vores tjenester og gøre det muligt at undersøge eventuelle forseelser. Disse data gemmes således for at sikre den dataansvarlige. Disse data overgives ikke til tredje part, medmindre loven kræver det, eller hvis overførslen sker med henblik på retsforfølgning. 

c) Abonnement på vores nyhedsbreve
På vores hjemmeside har brugerne mulighed for at abonnere på Glamox’ nyhedsbrev. Formularen til dette formål bestemmer, hvilke personoplysninger der sendes, og hvornår nyhedsbrevet bestilles hos den dataansvarlige.

I nyhedsbrevet fortæller Glamox sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud. Du modtager kun vores nyhedsbrev, hvis du (1) har en gyldig e-mailadresse, og (2) hvis du er registreret til at få tilsendt et nyhedsbrev. 

Ved registreringen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen fra computersystemet tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at forstå et (muligt) misbrug af den registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt, og er dermed en lovbestemt beskyttelse af den dataansvarlige.

De personoplysninger, der indsamles som et led i registreringen til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Desuden vil abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret pr. e-mail, hvis det er nødvendigt for at yde denne service eller for en registrering, eller i tilfælde af ændringer i tilbuddet om et nyhedsbrev eller en ændring af de tekniske forhold.  De personoplysninger, der er indsamlet til udsendelse af nyhedsbrevet, vil ikke blive videregivet til tredje part. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Tilsagnet om opbevaring af de personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsrevet, kan til enhver tid tilbagetrækkes. I hvert nyhedsbrev findes et link til tilbagetrækning af samtykke. Det er også muligt til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges hjemmeside eller på anden måde at meddele det til den dataansvarlige.

d) Tracking i nyhedsbreve
Nyhedsbreve fra Glamox indeholder såkaldte tracking pixels. En tracking pixel er et lille stykke grafik, der ligger i e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre logfilregistrering og analyse. Det giver mulighed for statistisk analyse af, om online marketingkampagner har været en succes eller en fiasko.  Baseret på den indlejrede tracking pixel kan vi se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af den registrerede, og hvilke links i e-mailen der er besøgt.

Personoplysninger, der indsamles i de tracking pixels, der er indeholdt i nyhedsbrevene, gemmes og analyseres af den dataansvarlige for at optimere forsendelse af nyhedsbrevet og tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve yderligere til den registreredes interesser.  Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredje part. Du kan til enhver tid tilbagetrække det samtykke, du har givet via den dobbelte tilvalgsprocedure. Efter en tilbagetrækning vil disse personoplysninger blive slettet af Glamox og afmeldt nyhedsbrevet.

e) Kontakt via hjemmesiden
Glamox’ hjemmeside indeholder information, som muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, herunder adressen til den såkaldte elektroniske mail (e-mailadressen). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige pr. e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysningerne, den registrerede har sendt, automatisk. De personoplysninger, en registreret person frivilligt sender til den dataansvarlige, gemmes til evt. behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredje part.

11. Opbevaringstid
Den dataansvarlige må kun behandle og gemme den registreredes personoplysninger i den tid, der er nødvendig til opbevaringsformålet, eller så længe det er tilladt ifølge gældende lov. 

Hvis der ikke er noget opbevaringsformål, eller opbevaringstiden foreskrevet af gældende lovgivning er udløbet, bliver personoplysningerne pr. rutine blokeret eller slettet i henhold til retskravene.

12. Den registreredes rettigheder

a) Ret til indsigt
Ifølge gældende lov har du ret til at anmode Glamox om indsigt i, om dine personoplysninger behandles eller ej.  Hvis du ønsker at benytte denne ret til indsigt, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com

b) Ret til adgang
Ifølge gældende lov har du ret til at anmode Glamox om information om, hvilke af dine personoplysninger, der er gemt, og få en kopi heraf. Endvidere giver EU’s direktiver og regler den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 

 • formålet med behandlingen
 • kategorierne af personoplysninger
 • hvis muligt, hvor længe personoplysningerne forventes at blive gemt eller, hvis det ikke er muligt, hvilke kriterier der er brugt til at bestemme tidsrummet 
 • retten til at anmode den dataansvarlige om rettelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller til at protestere mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • information om kilden, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede
 • automatisk beslutningstagning, herunder profilering, som nævnt i Persondataforordningens Art. 22(1) og (4), og som minimum i de tilfælde, meningsfuld information om årsagen samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

 

Endvidere har du ret til at få information om, hvorvidt personoplysningerne er overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis du ønsker at benytte denne ret til adgang, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com

c) Ret til rettelse
Ifølge gældende lov har du ret til at anmode Glamox om øjeblikkeligt at rette forkerte personoplysninger om dig selv. Taget formålet med behandlingen i betragtning har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger rettet, evt. ved hjælp af supplerende oplysninger. Hvis du ønsker at benytte denne ret til rettelse, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Du har ifølge gældende lov ret til at anmode Glamox om omgående at slette dine personoplysninger, og Glamox skal omgående slette personoplysningerne, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, forudsat at behandling ikke er nødvendig:

 

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de var indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede tilbagetrækker samtykke til den pågældende behandling i henhold til Persondataforordningens  Art. 6(1) lit. a) eller Art. 9(2) lit. a, hvis der ikke er anden juridisk grund til behandling.
 • Den registrerede gør indvending mod behandling i henhold til Persondataforordningens Art. 21(1), og der ikke er nogen overordnet juridisk grundlag for behandling, eller den registrerede gør indvendig mod behandling i henhold til Persondataforordningens Art. 21(2).
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til EU’s eller et medlemslands lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i henhold til tilbuddet om informationssamfundstjenester, som nævnt i Persondataforordningens Art. 8(1). 

Hvis en af ovennævnte grunde gør sig gældende, og du ønsker, at dine personoplysninger gemt hos Glamox slettes, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og i henhold til Art. 17(1) skal slette dem, skal den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og prisen for implementering tage rimelige forholdsregler, herunder tekniske, for at meddele andre dataansvarlige, der behandler personoplysninger, at den registrerede har anmodet om sletning af ethvert link til eller kopi eller gentagelse af disse personoplysninger, i det omfang at behandling ikke er påkrævet. Den medarbejder hos Glamox, der er ansvarlig for databeskyttelse eller en anden medarbejder vil sørge for de nødvendige foranstaltninger i hver enkelt sag.

 

f) Automatisk beslutningstagning, herunder profilering
Alle registrerede skal ifølge gældende lov have ret til ikke at være underlagt en beslutning udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har en retslig indvirkning på ham eller hende, eller på lignende måde påvirker ham eller hende væsentligt, så længe beslutningen (1) ikke er nødvendig til at indgå en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den ikke er tilladt i henhold til EU’s eller et medlemslands lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende forholdsregler for at beskytte den registreredes rettigheder, friheder og legitime interesser, eller (3) den ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Glamox implementere passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder, friheder og legitime interesser og som minimum retten til at udtrykke sit synspunkt og protestere mod beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at benytte denne ret vedr. automatisk beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte os direkte ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com.

g) Retten til at tilbagetrække samtykke

Du har ifølge gældende lov til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker at benytte denne ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@glamox.com.

13. Databeskyttelse af ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den dataansvarlige skal indsamle og behandle ansøgernes personoplysninger med det formål at gennemføre ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Det gælder især, hvis ansøgeren sender samme ansøgningsdokumenter pr. e-mail og via en formular på hjemmesiden til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de fremsendte data blive gemt til administration af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovens krav. Hvis den dataansvarlige ikke indgår nogen ansættelseskontrakt med ansøgeren, skal ansøgningsdokumenterne automatisk slettes senest seks måneder efter meddelelsen om afslag, forudsat at den dataansvarlige ikke har andre legitime interesser, der forhindrer sletning. Andre legitime interesser i denne forbindelse er f.eks. bevisbyrden i en sag i henhold til Ligebehandlingsloven.

a) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Facebook
Glamox har integreret komponenter fra Facebook på sine hjemmesider. Facebook er et socialt netværk. Facebook giver brugere af sociale netværk mulighed for at lægge private profiler og fotos op og networke via venneanmodninger.

Virksomheden bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Retningslinjerne for databeskyttelse offentliggjort af Facebook findes på https://facebook.com/about/privacy/ og giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Desuden forklares det, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Forskellige konfigurationsmuligheder er til rådighed for at undgå dataoverførsel til Facebook, f.eks. Facebook blocker fra Webgraph, som findes på http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Den registrerede kan bruge disse applikationer til at forhindre dataoverførsel til Facebook.

b) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Glamox har integreret en komponent af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på sine hjemmesider. Google Analytics er en netanalyseservice. Netanalyse er indsamling og analyse af data om besøgendes adfærd på hjemmesider. En netanalyseservice indsamler bl.a. data om de hjemmesider, som en person har været inde på (såkaldte referrers), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe, den pågældende var inde på dem.  Netanalyse bruges hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til at udføre lønsomhedsberegning af internetreklamer. Virksomheden bag Google Analytics komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til netanalyse via Google Analytics bruger den dataansvarlige applikationen ”_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne app forkorter og anonymiserer Google den registreredes IP-adresse, når man går ind på vores hjemmeside rfra et EU-medlemsland eller et land, der har underskrevet EØS-aftalen. 

Formålet med Google Analytics komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data til bl.a. at evaluere brugen af vores hjemmeside og udarbejde online rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, samt yde andre services vedrørende brugen af vores hjemmeside for os.

Cookies bruges til at gemme personlige oplysninger som adgangstidspunkt, stedet hvorfra man fik adgang, og hvor ofte den registrerede besøger vores hjemmeside.  Med hvert besøg på vores hjemmeside vil sådanne personoplysninger, herunder den registreredes IP-adresse, blive sendt til Google i USA.  Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google må gerne videregive disse personoplysninger indsamlet via denne tekniske procedure til tredje part.

Du kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores hjemmeside ved en tilsvarende indstilling af den internetbrowser, der bruges, og således permanent nægte brugen af cookies. En sådan indstilling af internetbrowseren ville også forhindre Google Analytics i at sætte cookies på den registreredes it-system. Desuden kan de cookies, som Google Analytics allerede bruger, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller et andet softwareprogram.

Yderligere oplysninger og Googles bestemmelser om databeskyttelse kan hentes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under følgende link https://www.google.com/analytics/.

c) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google Remarketing
Glamox har integreret Google Remarketing services på sine hjemmesider. Google Remarketing er en del af Google AdWords, som giver en virksomhed mulighed for at vise reklamer til internetbrugere, som tidligere har været inde på virksomhedens hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing giver således en virksomhed mulighed for at skabe brugerbaseret reklame og vise relevante reklamer til interesserede internetbrugere. Virksomheden bag Google Remarketing services er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er indsættelse af relevante reklamer. Google Remarketing gør det muligt for os at vise reklamer på Google netværket eller på andre hjemmesider, som er baseret på individuelle behov og matcher internetbrugernes interesser.

Google Remarketing sætter en cookie på den registreredes it-system. Definitionen af cookies er beskrevet ovenfor. Ved at sætte en cookie kan Google genkende besøgende på vores hjemmeside, hvis de går ind på flere hjemmesider, som også er medlemmer af Google reklamenetværket. Ved hvert besøg på en hjemmeside, hvor Google Remarketing har integreret denne service, identificeres den registreredes internetbrowser automatisk i Google. Under denne tekniske procedure modtager Google personoplysninger såsom brugerens IP-adresse eller adfærd på nettet, som Google bl.a. bruger til indsættelse af relevante reklamer.

Cookies bruges til at gemme personoplysninger, f.eks. hjemmesider besøgt af den registrerede. Hver gang en person besøger vores hjemmesider, vil den pågældendes personoplysninger, herunder IP-adressen, blive sendt til Google i USA.  Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google må gerne videregive disse personoplysninger indsamlet via denne tekniske procedure til tredje aprt. Yderligere oplysninger og Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse kan downloades under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google+
Glamox har integreret Google+ knappen som en komponent på vores hjemmesider. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Virksomheden bag Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af siderne på dette hjemmeside, som administreres af den dataansvarlige, og på hvilken en Google+ knap er integreret, downloader internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk et display af Googles tilsvarende Google+ knap via den respektive Google+ komponent.  Under den tekniske procedure bliver Google gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, den registrerede har besøgt. Mere detaljerede oplysninger om Google+ findes under https://developers.google.com/+/.

Yderligere oplysninger og Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse kan downloades fra https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Flere referencer fra Google om Google+ knappen findes under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

e) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google AdWords
Glamox har integreret Google AdWords på sine hjemmesider. Google AdWords bruges til reklamer på internettet således, at annoncøren kan placere reklamer i Googles søgemaskineresultater og på Google reklamenetværket. Google AdWords giver annoncøren mulighed for at foruddefinere særlige nøgleord, som kommer frem blandt Googles søgeresultater, når søgemaskinen bruges til at finde et søgeresultat med det pågældende nøgleord. I Google reklamenetværket fordeles reklamerne på relevante hjemmeside rved brug af en automatisk algoritme, der tager tidligere definerede nøgleord i betragtning. Virksomheden bag Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med AdWords er at promovere vores hjemmeside ved at inkludere relevante reklamer på tredje parts hjemmesider i søgemaskineresultater fra Google samt at indsætte tredje parts reklamer på vores hjemmeside.

De data, der indsamles ved brug af en konverteringscookie, bruger Google til at skabe besøgsstatistik for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges til at se antallet af brugere, der har reageret på AdWords reklamer, hvilke AdWords der har været henholdsvis en succes eller en fiasko, og at optimere vores AdWords reklamer fremover. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords annoncører modtager information fra Google, der kan identificere den registrerede.

Konverteringscookies bruges til at gemme personoplysninger, f.eks. hjemmesider besøgt af den registrerede. Hver gang en person besøger vores hjemmesider, vil den pågældendes personoplysninger, herunder IP-adressen, blive sendt til Google i USA.  Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google må gerne videregive disse personoplysninger indsamlet via denne tekniske procedure til tredje part.

Den registrerede har mulighed for at protestere mod interessebaserede reklamer fra Google.  Til det formål skal den registrerede fra sin browser gå ind på linket www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse kan downloades fra https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

f) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af LinkedIn
Glamox har integreret komponenter fra LinkedIn på sine hjemmesider. LinkedIn er et webbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at holde kontakt med eksisterende forretningsforbindelse og oprette nye. Virksomheden bag LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. I sager om privatlivets fred uden for USA er LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, ansvarlig.

Med hvert besøg på de enkelte hjemmesider, som administreres af den dataansvarlige, og hvor en LinkedIn komponent (LinkedIn plug-in) er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade et display af den tilsvarende LinkedIn komponent. Yderligere oplysninger om LinkedIn plug-in findes under https://developer.linkedin.com/plugins. Under den tekniske procedure bliver LinkedIn gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, den registrerede har besøgt.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver LinkedIn mulighed for at afmelde e-mails, SMS beskeder og målrettede reklamer og til at styre reklameindstillinger. LinkedIn bruger også associerede selskaber som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame. Placering af sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Den gældende fortrolighedspolitik for LinkedIn findes under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolitik findes under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

g) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Twitter
Glamox har integreret Twitter på sine hjemmesider. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging service, hvor brugerne kan offentliggøre og sprede såkaldte ‘tweets’, dvs. korte beskeder begrænset til 140 karakterer. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle også dem, som ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for såkaldte følgere af den respektive bruger. Følgere er andre brugere af Twitter, som følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter dig mulighed for at nå ud til et stort publikum via hashtags, links eller retweets. Virksomheden bag Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Med hvert besøg på de enkelte hjemmesider, som administreres af den dataansvarlige, og hvor en Twitter komponent (Twitter knap) er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade et display af den tilsvarende Twitter komponent. Yderligere oplysninger om Twitter knapper findes under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Under den tekniske procedure bliver Twitter gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, den registrerede har besøgt. Formålet med integration af Twitter komponenten er videresendelse af indholdet af denne hjemmeside, så brugerne kan introducere den til den digitale verden og øge vores besøgstal. De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter findes under https://twitter.com/privacy?lang=en.

h) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af YouTube
Glamox har integreret komponenter af YouTube på sine hjemmesider. YouTube er en videoportal på internettet, som giver mulighed for gratis at lægge videoklip op, så alle kan se, gense og kommentere på dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle slags videoer, så du kan se hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugerne via denne internetportal. Virksomheden bag YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

YouTube og Google får via YouTube komponenten besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende samtidig er logget ind på YouTube. Det sker, uanset om personen klikker på en YouTube video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker videresendelse til YouTube og Google, kan det forhindres, hvis den registrerede logger af sin egen YouTube konto, inden han eller hun besøger vores hjemmeside.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, der findes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, informerer om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

i) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Vimeo
Glamox har integreret komponenter af Vimeo på sine hjemmesider. Vimeo er en videoportal på internettet, som giver mulighed for gratis at lægge videoklip op, så alle kan se, gense og kommentere på dem. Vimeo giver dig mulighed for at offentliggøre alle slags videoer, så du kan se hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugerne via denne internetportal. Virksomheden bag Vimeo er Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Vimeo får via Vimeo komponenten besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende samtidig er logget ind på Vimeo. Det sker, uanset om personen klikker på en Vimeo video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker videresendelse til Vimeo, kan det forhindres, hvis den registrerede logger af sin egen Vimeo konto, inden han eller hun besøger vores hjemmeside.

Vimeos databeskyttelsesbestemmelser, der findes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, informerer om Vimeos indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

j) Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af SumoMe
På denne hjemmeside har Glamox integreret komponenter af SumoMe. Vi bruger denne service til at kortlægge generel brugeradfærd på hjemmesiden og til at udarbejde formularer. Read SumoMe’s privacy policy here: https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/218958727

14. Opdateringer til fortrolighedspolitikken
Glamox forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik. Vi vil informere vores brugere, når vi foretager større ændringer af vores fortrolighedspolitik.