Milliseid hüvesid saan?

Glamoxi valgustuse juhtimise süsteem on suurepärane valik ühtviisi nii siis, kui olete lõppkasutaja, hoone omanik, töövõtja, haldur või konsultant. Disainiprotsessis arvestame eelkõige lõppkasutaja vajadustega. Me töötame kliendilt saadud juhiste põhjal välja tema spetsiifilistele vajadustele vastava erilahenduse.

  •  aja- ja elektrisäästu maksimeerimine 
  •  häda- ja avariivalgustuse automaatne testimine vastavalt siseriiklikele standarditele, 
  • tervisliku töökeskkonna ja parema sooritusvõime tagamine,  
  • ööpäevast rütmi parandava ja heaolu suurendava inimkeskse valgustuse juhtimine,
  • põrandapinna kasutuse optimeerimine, 
  • paigaldise lihtne planeerimine, paigaldamine, käitamine ja hooldus, 
  • pidev juurdepääs paigaldise testimis- ja analüüsiandmetele,
  • toetab distantsilt programmeerimist ning parameetrite muutmist

Valguse juhtimise süsteemid kõigi vajaduste rahuldamiseks

Madalamad eluringi kulud
Energiatarbe ja hoolduskulude vähenemine ja paigaldise eluea pikenenemine.

Produktiivsem töökeskkond

Optimeeritud töö- või elukeskkonda tagav valgustuslahendus. Lisaks saab inimkeskse valgustuse lahendusega parandada sooritusvõimet ja heaolu ning toetada tervisele kasulikku ööpäevast rütmi.Lihtne jälgimine

Meie juhtimislahendused põhinevad avatud standarditel, need on testitud ja kohandatud sobivaks tehnilise erihariduseta kasutajatele.

Lihtne häda- ja avariivalgustuse seire

Adresseeritavaid häda- ja avariivalgusteid kasutades on lihtne seadistada testimistsükleid ja genereerida Euroopa ja siseriiklike standardite nõuetele vastavaid aruandeid.

Lihtne hoolduse planeerimine

Glamox Connect on suurepärane tööriist, millest saab kogu vajaliku info kiire, lihtsa ja kulutõhusa hoolduse võimaldamiseks.

Lihtne energiatarbe kaardistamine

Meie lihtne kasutajaliides võimaldab jälgida energiatarvet hoone erinevates osades.

Lihtne juurdepääs andmetele

Tänu hästi läbi mõeldud süsteemiarhitektuurile ja avatud standarditel põhinevate protokollide kasutamisele saab andmeid kommunikatsiooni tüübist olenemata lihtsalt hoone juhtimissüsteemi (Building Management System ehk BMS) edastada.

Lihtne ruumiplaneerimine

Kohaloleku põhine ruumide soojuskaardistamine võimaldab ruumikasutust visualiseerida ja reguleerida valgustuse tegelikele vajadustele vastavaks. Lisaks sellele saate aruandeid ruumikasutuse kohta ja optimeerida hoone kasutust.