Glamox Grupi ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika

POLIITIKA RAAMISTIK

Selle dokumendi peamine eesmärk on sätestada selged standardid ärioperatsioonide eetilisele läbiviimisele.
See poliitika kehtib kõikidele Glamox AS ning tema tütarettevõtete (siin ja edaspidi Glamox) töötajatele. Poliitika laieneb ka Glamoxi ning tema tütarettevõtjate tarnijatele, alltöövõtjatele, esindajatele ning teistele lepingupooltele.
Kõik osapooled, kellele see ärieetika dokument kehtib, on individuaalselt ja lõplikult poliitika elluviimise eest vastutavad.

EESMÄRGID

Glamox soovib omada positiivset reputatsiooni kõikides oma äri puudutavates aspektides.
Glamox teostab oma äri ausalt, lähtudes seadustest, ning pidades lugu üksikisikute kultuurilistest erinevustest ning väärtushinnangutest kõikides riikides, kus ta tegutseb.
Rahvuslike, regionaalsete ja rahvusvaheliste reeglitele, seadustele ja konventsioonidele vastavus on Glamoxis kohustuslik. Ärieetika ei tähenda vaid lihtsalt seadustele vastavust. Viime oma äri ellu viisil, mis paneb inimesi uhkust tundma nii Glamoxiga koostööd tehes, kui ka Glamoxis töötades.
Glamoxi sotsiaalse vastutuse poliitika reeglid on koostatud vastavalt ÜRO ülemaailse kokkuleppe 10-le printsiibile.

INIMÕIGUSED

Meie äri toetab ja austab rahvusvaheliselt kehtivaid inimõigusi (1. printsiip) ning me jälgime, et me ei aitaks kaasa inimõiguste kuritarvitamisele (2. printsiip).
Kõik baasinimõiguste rikkumised on täiesti vastuvõetamatud.

TÖÖJÕUD

Meie äri toetab ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimisõiguse tõhusat kasutamist (3. printsiip).
Likvideerime mistahes sunniviisilise ja kohustusliku töö (4. printsiip).
Kaotame lapstööjõu kasutamise (5. printsiip).
Likvideerime diskrimineerimise tööhõive ja ameti tõttu (6. printsiip).

KESKKOND

Meie äri toetab ettevaatuspõhimõtteid keskkonnaprobleemide lahendamisel (7. printsiip).
Me kohustume tegema algatusi, millega edendada keskkonna eest vastutamist (8. printsiip).
Me julgustame keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ja levikut (9. printsiip).

KORRUPTSIOONIVASTASUS

Meie äri töötab korruptsiooni vastu selle kõikides vormides, kaasa arvatud väljapressimine ja altkäemaks (10. printsiip).

KONKURENTSIVASTANE TEGEVUS

Glamox on pühendunud õiglasele ja avatud konkurentsile. Glamox ei seo end ühelgi juhul konkurentsi takistavate tegevustega või monopolidevastaste seaduste ja direktiivide rikkumistega.


See dokument on Glamox AS juhatuses heaks kiidetud 4. märtsil 2015. aastal. (04.03.2015)