Tietosuojakäytäntö

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan. Glamoxin Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen rekisteröimistä. Jos rekisteröity haluaa kuitenkin käyttää erityisiä yrityspalveluita verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista, eikä tällaiselle käsittelylle ole sääntömääräisiä tai muita lakisääteisiä perusteita, hankimme rekisteröidyltä suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron käsittely tulee aina suorittaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Glamoxiin sovellettavien maakohtaisten tietosuoja-asetusten mukaisesti. Tämän tietosuoja-asetuksen avulla yrityksemme haluaa kertoa yleisölle ja rekisteröidyille keräämiemme, käyttämiemme ja muuten käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille kerrotaan tässä tietosuojakäytännössä heidän oikeuksistaan.

Rekisterinpitäjänä Glamox on ottanut käyttöön lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltyjen henkilötietojen täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin olla turva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata.

Viimeisin päivitys: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), muiden Euroopan unionin jäsenmaissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaan liittyvien ehtojen mukainen käsittelijä on siinä määrin kuin tällaiset lait tai ehdot (”Sovellettavat lait”) ovat voimassa:

Glamox Oy
Äyritie 18, Hehku
FI-01510 Vantaa

Sähköposti: privacy.fi@glamox.com
Verkkosivusto: www.glamox.fi

2. Miten voit tarkastella, korjata tai poistaa tietoja, joita meillä on sinusta?  

Jos haluat tarkastella, päivittää, poistaa tai korjata henkilötietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen: privacy.fi@glamox.com

3. Milloin keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja verkkosivustomme, uutiskirjeiden tilauksen, webinaarirekisteröintien ja muiden sellaisten Glamoxin hallinnoimien kanavien kautta, jotka vaativat vapaaehtoista rekisteröitymistä (esim. Facebook ja LinkedIn). 

Saatamme kerätä henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä tai luettelovälittäjiltä.

Glamox kerää vain henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä suhteellemme asiakkaidemme kanssa emmekä säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeellista tai sopimuksessa tai laissa määrätyn ajan.  

4. Miten suojaamme henkilötietosi?

Kaikkia Glamoxille antamiasi henkilötietoja säilytetään turvallisilla palvelimilla, ja näiden käyttämiseen sekä henkilötietojen tarkastelemiseen vaaditaan käyttäjätiedot. Glamox ja palveluntarjoajamme suorittavat aina kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietosi suojataan.

5. Mihin käytämme tietoja?

Pyrimme jatkuvasti tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteistamme ja palveluistamme. Ellet ole erikseen antanut suostumustasi johonkin muuhun, käytämme tietojasi vain:    

 

 • Parantamaan palveluitamme ja tarjoamaan räätälöityjä palveluita ja sisältöä käyttäjäkohtaisten tarpeiden sekä kiinnostuksenkohteiden, kuten sähköpostimarkkinoinnin, sovellusten, henkilökohtaisten myyntipalveluiden jne. perusteella. 
 • Kilpailujen ja muiden kampanjatoimintojen järjestämiseen
 • Ilmoittamaan sinulle Glamoxin käytäntöihin, tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyvistä muutoksista
 • Varmistamaan verkkosivuston käyttö eri laitteilla
 • Verkkosivuston kehittämiseen
 • Valitusten ja pyyntöjen käsittelemiseen ja hoitamiseen
 • Tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen suorittamalla asiakaskyselyjä ja pyytämällä palautetta verkkosivustosta 

6. Laillinen peruste käsittelylle

6 artiklan 1 kohdan a alakohta toimii laillisena perusteena käsittelytoiminnoille, joille hankimme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista sen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, kun käsittelytoiminnot ovat esimerkiksi tarpeellisia tavaroiden toimittamiseksi tai minkä tahansa muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. 

Sama koskee sellaisia käsittelytoimintoja, jotka ovat tarpeellisia ennen sopimuksen tekoa, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevissa kyselyissä. Jos yritystämme koskee lakisääteinen velvoite, joka vaatii henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvollisuuden täyttämistä, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeellista rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuisi yrityksessämme, ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutuksen tiedot tai muut elintärkeät tiedot pitäisi välittää lääkärille, sairaalaan tai kolmannelle osapuolelle. Silloin käsittely perustuisi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. 

Lopuksi käsittelytoiminnot voivat perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tätä laillista perustetta käytetään sellaisten toimintojen käsittelyyn, joita mikään yllämainituista lakisääteisistä perusteista ei kata, jos käsittely on tarpeellista yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun saamiseksi, lukuun ottamatta tilannetta, jossa rekisteröidyn henkilötietojen suojausta vaativat edut ja perustavanlaatuiset oikeudet ja vapaudet ohittavat tällaiset edut. Käsittelijän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Kun henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettuna etunamme on harjoittaa liiketoimintaamme siten, että se edistää kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvointia.

7. Selvennämme, että henkilötietoihin liittyvä ehto on osittain lain (esim. veromääräysten) vaatima tai voi myös olla seurausta sopimusehdoista (esim. sopimuskumppanin tiedot). Kenelle jaamme näitä tietoja?

Tietojasi jaetaan muille vain tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Emme myy, luovuta tai jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Emme jaa tai luovuta henkilötietoja millään muulla kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, ellemme ole siitä sopineet erikseen kanssasi.

Glamox-konsernin yritykset

Henkilötietoja voidaan jakaa toisten Glamox-konsernin yritysten kanssa. Näitä tietoja käytetään samoihin tarkoituksiin kuin tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu.  Kaikki tiedot tallennetaan turvallisille palvelimillemme.

8. Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä käytämme seuraavia termejä GDPR:n 4 artiklan mukaisesti:

a) Henkilötiedot
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”) liittyviä tietoja. Tunnistettava luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon tai verkkotunnisteen avulla tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

b) Rekisteröity
Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä käsittelee.

c) Käsittely
Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoitus
Käsittelyn rajoitus on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden käsittelyä tulevaisuudessa.

e) Profilointi
Profilointi tarkoittaa mitä tahansa automatisoitua tietojenkäsittelyä, johon sisältyy henkilötietojen käyttöä tarkoituksena arvioida tiettyjä henkilökohtaisia näkökulmia liittyen luonnolliseen henkilöön, etenkin sellaisten näkökulmien analysoimiseen tai ennustamiseen, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksenkohteisiin, luotettavuuteen, käytökseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

f) Pseudonymisointi
Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

g) Rekisterinpitäjä tai käsittelyn vastuuhenkilö

Rekisterinpitäjä tai käsittelyn vastuuhenkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

h) Käsittelijä
Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

i) Kolmas osapuoli
Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu toimielin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilö, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

j) Suostumus
Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

9. Evästeet

Glamoxin Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.Evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Evästeiden käytön avulla Glamox voi tarjota käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja. Voit milloin tahansa estää evästeiden asettamisen muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Jos poistat evästeiden asettamisen käytöstä Internet-selaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole kokonaan käytössä.
Saat lisätietoja käyttämistämme evästeistä selaimen ohjeista kunkin sivun live-evästeyhteenvedosta.

10. Millaista tietoa keräämme?

a) Yleisten tietojen kerääminen
Glamox-verkkosivusto kerää yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä käy verkkosivustolla. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerätyt tiedot voivat koskea (1) selaintyyppejä ja käytettyjä versioita, (2) käytettävän järjestelmän käyttöjärjestelmää, (3) verkkosivustoa, jolta käytettävä järjestelmä tulee verkkosivustollemme (niin kutsuttu referrer), (4) alaverkkosivustoja, (5) Internet-sivulla käymisen päivämäärää ja kellonaikaa, (6) Internet-protokolla-osoitetta (IP-osoite), (7) Internet-palveluntarjoajaa, ja (8) muita samanlaisia tietoja, joita voidaan käyttää hyökkäyksissä IT-järjestelmiimme.

b) Rekisteröityminen verkkosivustollamme

Voit rekisteröityä verkkosivustollamme käyttämällä lomaketta. Se, mitä henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjälle, määritellään rekisteröintiin käytettävässä lomakkeessa. Antamiasi henkilötietoja kerätään ja tallennetaan ainoastaan Glamoxin sisäiseen käyttöön. Glamox voi pyytää siirtoa yhdelle tai useammalle käsittelijälle (esim. kuljetuspalvelu), jotka myös käyttävät henkilötietoja sisäiseen tarkoitukseen rekisterinpitäjän (Glamox) puolesta. 

Rekisteröitymällä verkkosivustollemme Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama ja rekisteröidyn käyttämä IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika rekisteröidään myös. Näiden tietojen säilyttäminen perustuu siihen, että tämä on ainoa tapa estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa tutkia suoritettuja loukkauksia. Toistaiseksi näiden tietojen säilyttäminen on tarpeellista rekisterinpitäjän varmistamiseksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttamiseen ole lakisääteistä velvollisuutta tai ellei siirtoa tarvita rikostutkintaa varten.

c) Uutiskirjeidemme tilaaminen
Glamoxin verkkosivustolla käyttäjillä on mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Tähän tarkoitukseen käytetty lomake määrittelee, mitä henkilötietoja siirretään sekä sen, milloin uutiskirje tilataan rekisterinpitäjältä.

Glamox tiedottaa asiakkaitaan ja liikekumppaneitaan säännöllisesti uutiskirjeen avulla yrityksen tarjouksista. Saat uutiskirjeemme vain, jos (1) sinulla on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) jos olet tilannut uutiskirjeen. 

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tallennamme myös tietokonejärjestelmän IP-osoitteen, jonka Internet-palveluntarjoaja (ISP) tarjoaa, ja jota rekisteröity käyttää rekisteröityessään, sekä rekisteröitymisen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeellista, jotta voidaan ymmärtää rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollista) väärinkäyttöä myöhemmässä vaiheessa, ja siten se vastaa rekisterinpitäjän laillisen suojauksen tarkoitusta.

Uutiskirjeen rekisteröimisen yhteydessä käytettyjä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajia saatetaan informoida sähköpostitse, jos tämä on tarpeellista kyseisen uutiskirjepalvelun tai rekisteröinnin toiminnan kannalta. Näin voi tapahtua, jos uutiskirjetarjousta muutetaan tai tekniset olosuhteet muuttuvat. Uutiskirjepalvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Uutiskirjeemme tilauksen voi perua milloin tahansa. Suostumuksen niiden henkilötietojen säilyttämiseen, jotka rekisteröity on antanut uutiskirjeen lähettämistä varten, voi perua milloin tahansa. Jokaisesta uutiskirjeestä löytyy linkki suostumuksen perumista varten. Uutiskirjeen tilaus on mahdollista perua myös milloin tahansa suoraan rekisterinpitäjän verkkosivustolta tai ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle muulla tavoin.

d) Uutiskirjeseuranta
Glamoxin uutiskirjeet sisältävät niin kutsuttaja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on pieni kuva, joka on upotettu HTML-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin. Se mahdollistaa lokitiedoston tallentamisen ja analysoimisen.  Näin voidaan tehdä tilastollinen analyysi verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotetun seurantapikselin avulla voimme nähdä, avasiko rekisteröity sähköpostiviestin ja milloin hän sen avasi sekä mitä sähköpostiviestin linkkejä rekisteröidyt avasivat.
Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi tällaisia uutiskirjeiden sisältämien seurantapikseleiden keräämiä henkilötietoja optimoidakseen uutiskirjeen lähetyksen sekä mukauttaakseen tulevien uutiskirjeiden sisältöä siten, että se vastaa vielä entistä paremmin rekisteröidyn kiinnostuksenkohteita. Näitä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kaksinkertaisen opt-in-menettelyn avulla annettu erillinen suostumus. Peruutuksen jälkeen Glamox poistaa nämä henkilötiedot. Glamox käsittelee automaattisesti uutiskirjeen tilauksen lopettamisen peruutuksena. 

e) Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Glamoxin verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös niin kutsutun sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn antamat henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaisia rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle antamia henkilötietoja säilytetään käsittelyä varten tai ottamaan yhteyttä rekisteröityyn. Näitä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

11. Säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka tarvitaan säilytystarkoituksen saavuttamiseen tai siinä määrin kuin sovellettavat lait määräävät.

Jos säilytystarkoitus ei ole sovellettava tai jos sovellettavissa laissa kuvattu säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti paikallisten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet

a) Oikeus tarkastaa omat tietonsa
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla on oikeus pyytää Glamoxilta tieto siitä, mitä itseäsi koskevia henkilötietoja käsitellään. Jos haluat käyttää tätä tarkastusoikeutta, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com

b) Oikeus saada omat tietonsa eli siirto-oikeus
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää Glamoxilta ilmaiseksi tietoa säilytettävistä henkilötiedoistasi ja saada kopio näistä tiedoista.  Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja määräykset antavat rekisteröidyille oikeuden seuraaviin tietoihin:

 

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • kyseisten henkilötietojen kategoriat;
 • mikäli mahdollista, suunniteltu aika näiden henkilötietojen säilyttämiseen tai jos tämä ei ole mahdollista, kriteerit tämän jakson määrittelemiseen;
 • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä oikaisua tai henkilötietojen poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle;
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki käytettävissä olevat tiedot niiden lähteestä;
 • automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi, joihin viitataan GDPR:n 22 artiklan kohdissa 1 ja 4 ja vähintään noissa tapauksissa tarkoitukselliset tiedot käytetystä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkitys ja suunnitellut seuraukset rekisteröidylle.

 

Lisäksi sinulla on oikeus saada tietoa siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus saada tietoa kyseiseen siirtoon liittyvistä turvatoimista.

Jos haluat käyttää tätä tarkasteluoikeutta, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com.


c) Oikeus oikaista

Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla on oikeus pyytää Glamoxilta ilman tarpeetonta viivästystä itseäsi koskevien väärien henkilötietojen oikaisua. Ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, sinulla on oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä, mukaan lukien täydentävän lausunnon toimittaminen.
Jos haluat käyttää tätä oikaisuoikeutta, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com.

d) Oikeus poistaa (Oikeus tulla unohdetuksi)
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla on oikeus pyytää Glamoxilta ilman aiheetonta viivästystä itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista jollakin seuraavista perusteista, kun käsittely ei ole enää tarpeellista:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin muuten.
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu GDRP:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan, ja siinä tapauksessa, että käsittelylle ei ole lakisääteistä perustetta.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä käsittelylle ole ohittavia lakisääteisiä perusteita, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 • Henkilötiedot pitää poistaa Unionin tai jäsenvaltion lakisääteisten, rekisterinpitäjää koskevien velvoitteiden noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty liittyen tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseen, johon viitataan GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa.

 

Jos jokin yllämainituista syistä toteutuu, ja haluat pyytää Glamoxin säilyttämien henkilötietojesi poistamista, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com.

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Glamoxin tietosuojavastaava tai muu työntekijä järjestää tarvittavat toimenpiteet kussakin tapauksessa.

f) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, kunhan päätöksenteko (1) ei ole välttämätöntä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, tai (2) ei ole hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on välttämätöntä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, Glamox toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoitua yksilöllistä päätöksentekoa koskevaa oikeuttaa, hän voi milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com.

g) Oikeus perua tietosuojasuostumus
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.
Jos haluat käyttää tätä oikeutta suostumuksen perumiseen, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.fi@glamox.com.

13. Hakemusten ja hakuprosessien tietosuoja

Rekisterinpitäjän kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakuprosessin käsittelemiseksi.  Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti. Näin on erityisesti siinä tapauksessa, jos hakija toimittaa hakuasiakirjat sähköpostitse tai rekisterinpitäjän verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä solmii työsopimuksen hakijan kanssa, annettuja tietoja säilytetään työsuhteen käsittelemistä varten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei solmi työsopimusta hakijan kanssa, hakuasiakirjat poistetaan automaattisesti kaksi kuukautta epäämispäätöksestä ilmoittamisen jälkeen, edellyttäen, että rekisterinpitäjän oikeutetut edut eivät ole poistamista vastaan. Muu tähän liittyvä oikeutettu etu on esim. todistustaakka yleisen yhdenvertaista kohtelua koskevan lain (AGG) mukaisessa menettelyssä.

a) Facebookin soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox on lisännyt Facebook-osia verkkosivustoilleen. Facebook on sosiaalinen verkosto. Facebook antaa sosiaalisen verkoston käyttäjille mahdollisuuden luoda yksityisiä profiileja, ladata kuvio ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookin operatiivinen yritys on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Jos henkilö asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Facebookin julkaisemat tietosuojaohjeet ovat saatavana osoitteessa https://facebook.com/about/privacy/, ja ne antavat tietoa siitä, miten Facebook kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja. Lisäksi niissä kerrotaan, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa suojatakseen rekisteröidyn yksityisyyden. Lisäksi on saatavana eri konfiguraatiovaihtoehtoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden poistaa tiedonsiirron Facebookille, esim. Webgraph-palveluntarjoajan tarjoama Facebook blocker, jonka voi hankkia osoitteesta http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia poistaakseen tiedonsiirron Facebookille.

b) Google Analyticsin (anonymisointitoiminnon kanssa) soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot

Glamox on lisännyt Google Analytics -osan (analysointitoiminnon kanssa) verkkosivustoilleen. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalytiikka on verkkosivuston käyttäjien käyttäytymiseen liittyvän tiedon keräämistä ja analysointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoa verkkosivustosta, jolta henkilö on tullut (niin kutsuttu referrer), millä alasivuilla on vierailtu ja miten usein ja kuinka kauan kutakin alasivua tarkasteltiin. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja suorittamaan kustannustehokasta analyysia Internet-mainonnasta.

Google Analytics -osan operatiivinen yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google Analyticsin verkkoanalytiikkaa varten rekisterinpitäjä käyttää sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen ja se anonymisoidaan, kun verkkosivustoillamme käydään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta ETA-alueen sopimusvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida liikennettä verkkosivustollamme. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa arvioimaan verkkosivustomme käyttöä ja tarjoamaan verkkoraportteja, joista näkyvät verkkosivustojemme toiminnot ja tarjoamaan meille muita palveluita Internet-sivustomme käyttöön liittyen.

Evästettä käytetään tallentamaan henkilökohtaista tietoa, kuten käyntiajan, sijainnin, josta sivulla käytiin sekä sen, miten usein rekisteröity käy sivullamme. Aina kun Internet-sivustollamme käydään, tällaisia henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn Internet-käyttöön käyttämä IP-osoite välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google saattaa välittää näitä kerättyjä henkilötietoja teknisten prosessien kautta kolmansille osapuolille.

Kuten yllä on todettu, voit estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta milloin tahansa käytetyn verkkoselaimen asetuksista ja siten estää evästeiden asettamisen. Tällainen Internet-selaimen asetus estäisi myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Täällä kerrotaan enemmän Google Analyticsista: https://www.google.com/analytics/.

c) Google Remarketingin soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox käyttää Google Remarketing -palveluita verkkosivustoillaan. Google Remarketing on Google AdWordsin toiminto, joka antaa yritykselle mahdollisuuden näyttää mainoksia Internet-käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyneet yrityksen Internet-sivustolla. Google Remarketingin integraatio antaa siten yritykselle mahdollisuuden luoda käyttäjäpohjaista mainontaa ja näyttää siten asianmukaisia mainoksia kiinnostuneille Internet-käyttäjille.

Google Remarketing -palveluiden operatiivinen yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google Remarketingin tarkoituksena ja tarjota kiinnostavaa mainontaa. Google Remarketing antaa mahdollisuuden näyttää mainoksia Google-verkostossa tai muilla verkkosivustoilla, jotka perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin ja sopivat Internet-käyttäjien kiinnostuksenkohteisiin.

Google Remarketing asettaa evästeen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Evästeiden määritelmä on kerrottu yllä. Asettamalla evästeen Google mahdollistaa verkkosivustomme kävijän tunnistamisen, jos hän käy peräkkäin verkkosivuilla, jotka ovat myös mukana Google-mainosverkostossa. Jokaisella käynnillä Internet-sivustolle, jolla Google Remarketing on ottanut palvelun käyttöön, rekisteröidyn verkkoselain tunnistaa automaattisesti Googlen avulla. Tämän teknisen prosessin aikana Google saa henkilökohtaista tietoa, kuten IP-osoitteen tai tietoa kävijän selauskäytöksestä. Google käyttää näitä tietoja muun maussa kiinnostavan mainonnan asettamiseen.

Evästettä käytetään tallentamaan henkilökohtaista tietoa, esim. Internet-sivuja, joilla rekisteröity on käynyt. Aina käydessämme Internet-sivuillamme henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn Internet-käyttöön käyttämä IP-osoite välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin.  Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google saattaa välittää näitä kerättyjä henkilötietoja teknisten prosessien kautta kolmansille osapuolille.

Lisätietoja ja Googlen ajantasaiset tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d) Google+:n soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot

Glamox on lisännyt Google+-painikkeen verkkosivustoilleen. Google+ on niin kutsuttu sosiaalinen verkosto.

Google+:n operatiivinen yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Aina käytäessä jollakin yksittäisellä sivulla, jota rekisterinpitäjä hallinnoi ja jolle on lisätty Google+-painike, rekisteröidyn IT-järjestelmän Internet-selain lataa automaattisesti Googlen vastaavan Google+-painikkeen näytön kyseisen Google+-painikeosan kautta. Tämän teknisen prosessin aikana Google saa tiedon siitä, millä tietyllä alasivulla rekisteröity kävi. Lisätietoja Google+-palvelusta on saatavana osoitteessa https://developers.google.com/+/.

Lisätietoja ja Googlen ajantasaiset tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Lisää Google referenssejä Google+ 1 -painikkeesta löytyy osoitteesta https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

e) Google-AdWordsin soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox käyttää Google AdWordsia verkkosivustoillaan. Google AdWords on Internet-mainonnan palvelu, joka antaa mainostajalle mahdollisuuden sijoittaa mainoksia Googlen hakukonetuloksiin ja Googlen mainosverkostoon. Google AdWords antaa mainostajalle mahdollisuuden määrittää etukäteen tiettyjä avainsanoja, joiden avulla mainos näytetään Googlen hakutuloksissa vain silloin, kun käyttäjä käyttää hakukonetta kyseiseen hakutulokseen. Google Advertising Network -verkossa mainokset näytetään kyseisillä verkkosivuilla käyttämällä automaattista algoritmia ottaen huomioon aiemmin määritellyt avainsanat. 

Google AdWordsin operatiivinen yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Google AdWordsin tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoamme ottamalla mukaan asianmukaista mainontaa kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja Google-hakukoneen hakukonetuloksissa ja asettamalla kolmannen osapuolen mainontaa kotisivullemme.

Google käyttää konversioevästettä käyttämällä kerättyjä tietoja luomaan vierailutilastoja verkkosivustollemme. Näitä vierailutilastoja käytetään määrittämään niiden kävijöiden kokonaismäärä, joita on palveltu AdWords-mainosten kautta, jotta voidaan varmistaa kunkin AdWords-mainoksen onnistuminen tai epäonnistuminen ja optimoida AdWords-mainoksiamme tulevaisuudessa. Yrityksemme eivätkä muut Google AdWords-mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, joista rekisteröity voitaisiin tunnistaa.

Konversioeväste tallentaa henkilökohtaista tietoa, esim. Internet-sivuja, joilla rekisteröity on käynyt. Aina käydessämme Internet-sivuillamme henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn Internet-käyttöön käyttämä IP-osoite välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google saattaa välittää näitä kerättyjä henkilötietoja teknisten prosessien kautta kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostuksenkohteisiin perustuvaa mainontaa. Rekisteröidyn pitää sitä varten käydä jokaisella käytössä olevalla selaimella osoitteessa www.google.de/settings/ads ja valita haluamansa asetukset. 

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

f) LinkedInin soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox on lisännyt LinkedIn Corporationin osia verkkosivustoilleen. LinkedIn on verkkopohjainen sosiaalinen verkosto, jossa käyttäjät voivat verkostoitua ja solmia uusia liiketoimintasuhteita. 

LinkedInin operatiivinen yritys on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Yhdysvaltojen ulkopuolella tietosuoja-asioista vastaa LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Aina käytäessä jollakin yksittäisellä sivulla, jota rekisterinpitäjä hallinnoi ja jolle on lisätty LinkedIn-osa (LinkedIn-lisäosa), rekisteröidyn IT-järjestelmän Internet-selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan LinkedInin vastaavan LinkedIn-osan näyttö. Lisätietoja LinkedIn-lisäosasta löytyy kohdasta https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen prosessin aikana LinkedIn saa tiedon siitä, millä tietyllä alasivulla rekisteröity kävi.

LinkedIn tarjoaa osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mahdollisuuden perua sähköpostiviestien, tekstiviestien ja kohdistettujen mainosten tilaamisen sekä mahdollisuuden hallita mainosasetuksia. LinkedIn käyttää myös kumppaneita, kuten Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame. Tällaisten evästeiden asettaminen voidaan kieltää täällä: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInin sovellettava tietosuojakäytäntö on saatavana täällä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästekäytäntö on saatavana täällä: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

g) Twitterin soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox on lisännyt Twitter-osia verkkosivustoilleen. Twitter on monikielinen, julkisesti käytössä oleva mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista ja jakaa niin kutsuttuja twiittejä, esim. lyhyitä viestejä, joiden merkkimäärä on enintään 140 merkkiä. Nämä lyhyet viestit ovat saatavana kaikille, mukaan lukien heille, jotka eivät ole kirjautuneena Twitteriin. Twiitit näytetään myös kyseisen käyttäjän niin kutsutuille seuraajille. Seuraajat ovat muita Twitterin käyttäjiä, jotka seuraavat käyttäjän twiittejä. Lisäksi Twitter mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen hashtagien, linkkien ja uudelleentwiittausten kautta.

Twitterin operatiivinen yritys on Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Aina käytäessä jollakin yksittäisellä sivulla tällä Internet-sivustolla, jota rekisterinpitäjä hallinnoi ja jolle on lisätty Twitter-osa (Twitter-painike), rekisteröidyn IT-järjestelmän Internet-selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan Twitterin vastaavan Twitter-osan näyttö. Lisätietoja Twitter-painikkeista on saatavana osoitteessa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tämän teknisen prosessin aikana Twitter saa tiedon siitä, millä tietyllä alasivulla rekisteröity kävi. Twitter-osan integroimisen tarkoituksena on tämän verkkosivuston edelleenlähettäminen, jotta käyttäjämme voivat esitellä tätä verkkosivua digitaalimaailmalle ja lisätä kävijöidemme määrää.

Twitterin sovellettavat tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta https://twitter.com/privacy?lang=en.

h) YouTuben soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot

Glamox on lisännyt YouTube-osia verkkosivustolleen. YouTube on Internet-videoportaali, johon videoiden julkaisijat voivat asettaa videoleikkeitä ilmaiseksi, ja joka tarjoaa myös niiden vapaan katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. YouTube mahdollistaa kaikenlaisten videoiden katselun, joten voit katsella sekä täyspitkiä elokuvia että TV-ohjelmia sekä musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.

YouTuben operatiivinen yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC on Google Inc.:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

YouTube ja Google saavat YouTube-osan kautta tietoa, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, jos rekisteröity on käyntihetkellä kirjautunut YouTubeen. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako henkilö YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua tällaisen tiedon välittämistä YouTubelle ja Googlelle, toimitus voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen käymistään verkkosivustolla.

YouTuben tietosuojaehdoissa, jotka ovat saatavana osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, kerrotaan siitä, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.

i) Vimeon soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox on lisännyt Vimeo-osia verkkosivustolleen. Vimeo on Internet-videoportaali, johon videoiden julkaisijat voivat asettaa videoleikkeitä ilmaiseksi, ja joka tarjoaa myös niiden vapaan katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. Vimeo mahdollistaa kaikenlaisten videoiden katselun, joten voit katsella sekä täyspitkiä elokuvia että TV-ohjelmia sekä musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.

Vimeon operatiivinen yritys on Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011

Vimeo saa Vimeo-osan kautta tietoa, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, jos rekisteröity on käyntihetkellä kirjautunut Vimeoon. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako henkilö Vimeo-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua tällaisen tiedon välittämistä Vimeolle, toimitus voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta Vimeo-tililtään ennen käymistään verkkosivustolla.

Vimeon tietosuojaehdoissa, jotka ovat saatavana osoitteessa https://vimeo.com/privacy, kerrotaan siitä, miten Vimeo kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja.

j) SumoMen soveltamiseen ja käyttöön liittyvät tietosuojaehdot
Glamox on lisännyt SumoMe-osia tälle verkkosivustolle. Käytämme tätä palvelua kartoittamaan käyttäjän yleistä käyttäytymistä verkkosivustolla ja luomaan lomakkeita.

Lue SumoMen tietosuojakäytäntö täältä: https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/218958727

14. Päivitykset tietosuojakäytäntöön

Glamox pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Ilmoitamme käyttäjillemme, kun teemme merkittäviä muutoksia tietosuojakäytäntöömme.