Beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor de Glamox groep

TOEPASSING VAN BELEID

Het doel van dit beleid is het uiteenzetten van duidelijke en uniforme normen om ervoor te zorgen, dat alle zakelijke activiteiten worden uitgevoerd op een ethische wijze. Het beleid is van toepassing op alle werknemers van Glamox BV en haar dochterondernemingen (waarnaar wordt verwezen als Glamox) Het beleid geldt ook voor leveranciers, onderaannemers, vertegenwoordigers en andere overeenkomst-sluitende partijen van Glamox BV en haar dochterondernemingen. Alle partijen op wie deze bedrijfsethiek van toepassing is, zijn individueel uiteindelijk verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid.


DOELSTELLINGEN

Glamox wil een positieve reputatie hebben in alle aspecten van haar activiteiten.
Glamox verricht haar werkzaamheden met integriteit met inachtneming van de wet, de culturen, de waardigheid en de rechten van het individu in alle landen waar zij actief is.
Naleving van de nationale, regionale en internationale regels, wetten en verdragen is verplicht in Glamox. Bedrijfsethiek staat boven eenvoudige naleving. Wij zullen er naar streven om zaken te doen op een manier die mensen trots maakt om met en voor Glamox te werken. Verder zullen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf voortbouwen op 10 principes van de Verenigde Naties,The ten principles of the UN Global Compact, t.w.:

MENSENRECHTEN

Ons bedrijf ondersteunt en respecteert de bescherming van internationaal vooraanstaande mensenrechten (Principe 1) en zorgt er voordat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten. (Principe 2) Elke schending van fundamentele mensenrechten zijn volstrekt onaanvaardbaar.

ARBEID

Ons bedrijf zal de vrijheid steunen van associatie en erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen. (Principe 3)
Uitbanning van alle vorm van gedwongen en verplichte arbeid. (Principe 4)
Effectieve afschaffing van kinderarbeid. (Principe 5)
Afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep. (Principe 6)

MILIEU

Ons bedrijf;
Ondersteunt een voorzorgsaanpak van uitdagingen op milieugebied. (Principe 7)
Onderneemt initiatieven ter bevordering van meer verantwoordelijkheid voor het milieu. (Principe 8)
Stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. (Principe 9)

ANTI - CORRUPTIE

Ons bedrijf werkt tegen corruptie in al zijn vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping. (Principe 10)

ANTI – CONCURRENTIEPRAKTIJKEN

Glamox streeft naar eerlijke en open concurrentie. Onder geen beding gaat Glamox anti-competitieve praktijken of activiteiten aan, die in strijd zijn met anti-vertrouwen wetten en richtlijnen.


Dit beleid is goedgekeurd door de Raad van bestuur van Glamox AS, 4 maart 2015.