EN12464-1:2011

I 2011 ble den europeiske lysnormen EN 12464-1 oppdatert. Denne oppdateringen vil medføre til dels store endringer i hvordan innendørs arbeidsplasser skal prosjekteres. Glamox ønsker å sette fokus på disse endringene gjennom å forklare hva de i praksis betyr for et innendørs lysanlegg.
En grunnleggende filosofi bak de nye kravene i normen er et ønske om bedre ergonomi på menneskers arbeidsplass gjennom å øke belysningen på vegger og tak og derved å bedre forholdene for visuell kommunikasjon.

Mer lys på vegger og tak øker trivselen og bedrer orienteringsevnen i arbeidsmiljøet. Nyere studier har også vist at økt belysning i rommet kan bedre konsentrasjonen og oppfattelsesevnen.

Visuell kommunikasjon handler om å kommunisere via mimikk og kroppsspråk. Dette forutsetter mer vertikalt lys. Et måltall for det vertikale lyset kaller vi sylindrisk belysningsstyrke.

 sylinderhoder_17.02.12_med_piler
Den sylindriske belysningsstyrken Ez er gjennomsnittet av alt vertikalt lys på en tenkt sylinder. Modelleringseffekten er forholdet mellom sylindrisk og horisontal belysningsstyrke (Eh).


Som figuren viser er dette gjennomsnittet av alt lys som treffer vertikale flater på hodet ditt. Men mye lys i ansiktet er ikke nok. For å skjelne ansiktsuttrykk er det viktig at lyset ikke vasker ut alle detaljer, men skaper skygger og kontraster. Dette kan måles ved hjelp av det vi kaller modellerende effekt, som er forholdet mellom lys fra alle sider (sylindrisk belysningsstyrke) og ovenfra på hodet (horisontal belysningsstyrke). For at den modellerende effekten skal være god, er dette forholdstallet satt til mellom 0,3 og 0,6 i den nye normen. Kravene til sylindrisk belysningsstyrke og modellerende effekt gjelder kun i såkalte aktivitetsplan, som plasseres i rommet utfra hvor brukeren befinner seg eller hvor den visuelle kommunikasjonen skal foregå. Skissen viser aktivitetsplan i et kontorlandskap.

 to_flater_09.05.2012
Aktivitetsplan i et kontorlandskap; et på 1,2 m, hvor folk sitter og et på 1,6 m, hvor de står og går.


Kompleksiteten øker noe ved at Europanormen og den nye norske luxtabellen skiller mellom ”skal”- og ”bør”-krav. ”Skal”-kravene er lavere enn ”bør”-kravene. I miljøer med økte krav til visuell kommunikasjon (som f.eks. kontorer, sykehus og læringsmiljøer) bør ”bør”-kravene legges til grunn. Hva praksisen på dette blir er ennå usikkert, siden kravene er helt nye. Glamox anbefaler alltid den beste ergonomiske løsningen fordi det vil øke arbeidstakernes trivsel og produktivitet.

Å tilfredsstille disse kravene vil i de fleste tilfeller bety en vesentlig forbedring i arbeidsmiljøet, men det vil også kunne bety økt bestykning, flere armaturer og et annerledes armaturarrangement. Derfor er det viktig at belysningsleverandør, sluttbruker, konsulent og utbygger går i dialog for å forstå konsekvensen av de nye kravene. Glamox har allerede regnet ut hvordan den nye normen virker inn på våre konsepter for skole, helse og kontor; i mange tilfeller må bestykningen økes eller flere armaturer benyttes. Energisparing bør imidlertid aldri benyttes som salderingspost for lyskvalitet. Da bør man heller slå av lyset når ingen er tilstede. Glamox legger vekt på belysningsløsninger som er individuelle, energisparende og fleksible for alle brukere.