Hvordan lykkes med lysstyring?

Et vellykket lysstyringsanlegg gagner både økonomien og brukerne. Salgsdirektør i Glamox, Bjørn-Erik Askestad har prosjektert lysstyringsløsninger i over 20 år. Her svarer han på noe av det du kanskje lurer på når det gjelder styringssystemer. 

Bjørn-Erik Askestad ble ansatt som salgsdirektør for lysstyringsavdelingen i Glamox i 2017. Med 20 års erfaring i faget har han har rukket å gjøre seg en del tanker om hva skal til får å få et vellykket anlegg. Her svarer han på spørsmål han ofte møter ute hos kundene.

- Hvordan får vi et funksjonelt og enkelt lysstyringsanlegg?
"Vi ser at det er viktig med klare ansvarsavgrensninger for de forskjellige systemene som skal integreres mot hverandre. For å få til dette bør en ha en klar, skriftlig beskrivelse av hvem som har ansvaret for å integrere hva, når det gjelder lys, varme, ventilasjon og solavskjerming, slik at det her ikke oppstår misforståelser mellom de forskjellige fagene."

- Hvordan oppnår vi enkelt vedlikehold og stabil drift av lysanlegget?
"Hvis du velger Central Monitoring har du full kontroll på ulike driftsparametre som nødlysbatterier og tilstanden på armaturene. Glamox har også et eget driftsteam som gjør at vi kan tilby en serviceavtale der vi overvåker anlegget for deg. Hvis noe skjer med en armatur får vi melding om dette og sender ut en person som kan skifte armaturen før du i det hele tatt rekker å oppdage at noe er galt. "

- Hva slags besparelser kan vi regne med å oppnå med en LMS-løsning?
“Vi vet at det er mye å hente på å regulere belysningen i forhold til tilstedeværelse. Norsk Standard opererer med en norm på 65 prosents tilstedeværelse på kontorer, men vi vet at tallene ofte kan være mye lavere. Telenor har gjort målinger som viser at 30-50 prosent tilstedeværelse kanskje er mer realistisk. Med lysstyring basert på tilstedeværelse er det ikke unormalt med en besparelse på 60 prosent eller mer på energiforbruket knyttet til belysning. Legger du i tillegg inn styring basert på dagslysinnslipp blir tallene enda bedre. Men for å få en fasit må man naturligvis regne på det spesifikke anlegget."

- Vi ønsker å redusere utgiftene når vi får nye leietakere i et bygg. Hvordan kan vi sikre at endring av lysstyringen ikke blir en stor kostnad?
Hvis man velger et Central Monitoring-system får man en løsning som enkelt kan tilpasses nye behov. En rask programmeringsjobb er nok til å endre parametere for å tilpasse lysanlegget til nye driftsmønstre i et bygg. Bygg blir stadig mer dynamiske, og mange har behov for fleksibilitet for holde kostnadene på et minimum ved omgjøringer til nye behov. Her kan Glamox også være behjelpelig med programmering om dette er ønskelig."

- Hvilke segmenter kan Glamox levere LMS til?
“Vi kan levere komplette styringssystemer til våre hovedsegmenter, industri, utdanning, helse og kontor. Vi kan naturligvis også tilby løsninger til andre typer bygg også, men det er disse segmentene som er kjerneområdet vårt. - Vi planlegger et nytt bygg."

- Vi planlegger et nytt bygg. Hvordan kan vi sikre en LMS-løsning som dekker behovet vi har 10 år frem i tid?
"Hvis du vet at bruken av bygget vil endre seg er det lurt å legge inn så mye fleksibilitet som mulig. Med et Central Monitoring-system slipper du å gjøre endringer rom for rom, da kan lysstyringen for et helt bygg enkelt konfigureres fra samme sted. Et annet system som gir høy fleksibilitet er vårt KNX-system. Med KNX kan man inkludere andre romfunksjoner som varme og ventilasjon.” 

- Er det mulig å få til en god lysstyringsløsning i et bygg som skal renoveres uten å pådra seg en stor kostnad?
“Hvis man velger en løsning med trådløs styring får man et system som er svært fleksibelt og enkelt å montere. Siden all lysstyringsteknologien er innebygd i armaturene trenger man ikke tenke på datakabler. ” 

- Vi hører mye snakk om IoT eller Tingenes Internett i forbindelse med lysstyring. Hva er sammenhengen her? 
“We can connect the devices our customers want to include in an IoT solution. We think that the demand for things like asset tracking – solutions that monitor the whereabouts of important assets in a building – is on the rise. This technology can be used for purposes like tracking medical equipment in a hospital or wheelchairs in an airport. Indoor navigation systems is another IoT application we see coming. The lighting grid is an ideal infrastructure for these types of solutions.” 

Why is LMS such an important priority to Glamox?
“IoT handler enkelt forklart om at ulike gjenstander kan kommunisere med hverandre via internett. Sånn sett er vårt Central Monitoring system et eksempel på en IoT-løsning siden det brukes til å sende og motta informasjon fra armaturene gjennom en skybasert løsning. Det er dette som gjør det mulig å overvåke blant annet nødlysanlegg og energiforbruk. Fordi lysarmaturer som regel er plassert der det oppholder seg mennesker er det naturlig å bruke denne infrastrukturen til å omfatte annen funksjonalitet utover lysstyring. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser. ”

- Hva kan Glamox tilby av IoT-løsninger?
“Glamox kan koble til de gjenstandene kundene våre ønsker. Vi tror at etterspørselen etter løsninger som asset tracking, det vil si sporing av viktige gjenstander – f.eks. rullestoler på en flyplass eller medisinsk utstyr på et sykehus vil øke. Det samme gjelder innendørs navigasjonssystemer. Her gir belysningsanlegget en ideell infrastruktur. ”  

- Hvorfor satser Glamox på LMS?
“Vi ønsker å levere komplette system i stedet for bare armaturer. Tidligere har lysstyring kunnet skape mye hodebry fordi ansvarfordelingen mellom ulike leverandører har vært uklar. Nå kan kundene våre velge å bare forholde seg til oss. Det betyr at det blir færre involverte i en entreprise, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. ” 

- På hvilket nivå kan vi forvente at Glamox involverer seg i en LMS-løsning?
“Vi involverer oss på det nivået kunden ønsker at vi skal involvere oss. Vi gjør alt fra å prosjektere til å programmere og drifte. Men vi kan også levere en løsning med lysarmaturer og styringskomponenter som en ekstern programmerer gjør ferdig.
” 

- Hvilke forkunnskaper bør man ha for å anskaffe et godt lysstyringsanlegg?
“Det viktigste er å kjenne de ulike funksjonene i bygget godt. Vårt mål er å være en kompetansepartner både når det gjelder system og funksjonalitet. Vi er vant til å jobbe med korte funksjonsbeskrivelser og har dermed opparbeidet oss kompetanse på hvordan ulike bygg kan løses. Vi vet hva som er fornuftig lysstyring i et klasserom, et kontorlandskap eller på et sykehus.”