Korridorer

Korridorene i helseinstitusjoner tjener to formål: De fungerer som transportveier fra ett sted til et annet og de letter orienteringen. En godt designet belysningsløsning skaper en tydelig merket rute for pasienter, ansatte og besøkende, dag eller natt.
I designet av belysningsløsninger for korridorer brukes og kombineres mange konsepter. Lys optimaliserer romforståelsen og gir en gjennomgående følelse av trygghet og sikkerhet. I løpet av dagen bør belysningsnivået være gjennomsnittlig 200 lux i sengepostområder, der korridorer brukes til navigasjon, arbeidsstasjoner og sittegrupper. Normalt krever transportkorridorer 100 lux. Om natten kan lysnivået reduseres til 50 lux.

Siden mange pasienter blir fraktet liggende på senger, må man ha god blendingskontroll. I tillegg må hele korridoren være en såkalt tilpasningssone, for eksempel hjelpe folk til å bevege seg fra inngangsbelysningen til et pasientrom fylt med naturlig lys.

For å sikre en sikker navigasjon trengs et klart lys uten blending og harde skygger. Harde og lange skygger kan mistolkes som trinn eller hindringer av personer med synshemming. En god måte å ta hensyn til spesielle behov på er å være i overenstemmelse med EN 12464-1 og å bruke riktige luminanskontraster, det vil si forskjellige farger for å markere retning eller trinn, og ledelinjer.

Utenpåliggende veggarmaturer er godt egnet fordi de også lyser opp deler av veggen. Diffusert lys fra takarmaturer reflekteres fra vegger og tak og gir inntrykk av at korridoren har mer høyde, samt at det gir en behagelig belysning. Parallelt monterte hjørnearmaturer eller innfelte armaturer vil sikre en god orientering.


Belysningskrav i EN 12464‐1:2011

Type område, oppgave eller aktivitet  Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
Farge-gjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Korridorer: Om dagen
100
28
0,40
40
Belysningsstyrke på gulvnivå.
Korridorer: Vask
100
22
0,40
80
Belysningsstyrke på gulvnivå.
Korridorer: Om natten 50 22
 0,40 80
Belysningsstyrke på gulvnivå.
Flerbrukskorridorer
200
22
0,60
80
Belysningsstyrke på nivå for oppgave/aktivitet
Venterom 200 22
0,40
80
Belysningsstyrke på gulvnivå.

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »