Glamox gruppens retningslinjer for bedriftens sosiale ansvar (CSR)

VISJON

Formålet med retningslinjene er å sette opp klare og enhetlige standarder for å sikre at alle bedriftsoppgaver blir utført på en etisk måte. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Glamox AS inkludert datterselskap. Retningslinjene omfatter også leverandører, underleverandører, representanter og andre kontraktspartnere av Glamox AS med datterselskaper. Alle parter, som berøres av disse retningslinjene, er individuelt ansvarlige for å etterleve disse.

MÅL

Glamox ønsker å ha et positivt omdømme i alle aspekter av sin virksomhet. Glamox skal utføre sin forretningsvirksomhet med integritet, respekt for loven, kulturer, verdighet og rettighetene for enkeltpersoner i alle land hvor vi opererer. Glamox skal følge nasjonale, regionale og internasjonale regler og lover. Bedriftsetikken strekker seg imidlertid utover dette. Vi skal bestrebe oss på å utføre våre oppgaver på en måte som gjør folk stolte av å jobbe med og for Glamox. Vi vil videre bygge våre retningslinjer for bedriftens sosiale ansvar på FNs 10 Global Compact prinsipper.

MENNESKERETTIGHETER

Vår virksomhet skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, (Prinsipp 1) og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. (Prinsipp 2).
Eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt.

STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET

Vår virksomhet skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, (Prinsipp 3) sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, (Prinsipp 4) sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og (Prinsipp 5) sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. (Prinsipp 6)

MILJØ

Vår virksomhet skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, (Prinsipp 7) ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og (Prinsipp 8) oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. (Prinsipp 9)

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

Våre virksomheter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. (Prinsipp 10)

ANTI – KONKURRANSEPRAKSIS

Glamox er forpliktet til rettferdig og åpen konkurranse. Under ingen omstendigheter skal Glamox drive anti - konkurransepraksis eller aktiviteter i strid med anti - trust lover og direktiver.


Denne politikken har blitt godkjent av styret i Glamox AS, 4. mars 2015.Last ned PDF

download_pdf

Glamox gruppens retningslinjer for bedriftens sosiale ansvar (CSR)