“Betydelsen av den fysiska miljön för elevernas inlärningstakt”

Professor Peter Barrett är Professor Emeritus på School of the Built Environment vid Salford University, Honorary Research Fellow på Department of Education vid Oxford University och strategisk konsult inom skoldesign. Vi pratade med honom om hans upplysande forskning om skoldesign och den viktiga roll som belysningen spelar för akademiska framsteg.

Enligt professor Barrett studerar man inom skolforskningen ofta en viss sida av ämnet. Men Barrett och hans team tittade i sin forskning på alla aspekter samtidigt och betraktade den kombinerade effekten. På så sätt kunde de få fram evidens för vad som utmärker en 'optimal plats för lärande'.

Hälsosam, stimulerande och individualiserad

Vi frågade honom hur han skulle definiera bra design av en skolbyggnad och hur den påverkar lärandet som sker där.
Professor Barrett svarade att för att fullt ut stödja lärandet måste platsen vara 'hälsosam' (eller 'naturlig'), 'lagom stimulerande' och ge en 'individualiserad kontext' där människor känner en viss äganderätt. Det är svårt att uppfylla alla samtidigt eftersom de kan krocka, men tillsammans kan de ha en djupgående inverkan på lärandet.
“Utifrån vår HEAD-studie (Holistic Evidence And Design), som finansierades av Storbritanniens Engineering and Physical Sciences Research Council, var det viktigaste resultatet att variationen i skolans fysiska egenskaper stod för 16 % av variationen i elevernas framsteg under ett år för de 3 766 barnen i de 153 klassrum vi studerade. Det är en enorm effekt."

Samverkande faktorer

Professor Barrett säger att om man tittar på i stort sett vilken effekt som helst för sig, säg luftkvalitet eller belysning, kan man få korrelationer och indikationer. Men det kan vara vilseledande eftersom alla faktorer samverkar och tävlar. Så det är viktigt att titta på alla faktorer tillsammans, vilket trots allt är hur vi upplever ett rum.
"Därefter måste man extrahera effekten av de enskilda barnens egenskaper. Om man inte gör det, blir hela analysen oklar", tillägger han.

Kan belysningen bidra till ett bättre lärande, och i så fall hur?

Professor Barrett hävdade att ungefär en femtedel av den totala effekten på 16 % har med belysning att göra.
Han förklarade att det är viktigt att få rätt balans mellan dagsljus och artificiellt ljus.
"Ett visst mått av dagsljus är bra för det ger oss en tidsuppfattning. Men man ska inte ha för mycket ljus heller. Då får man problem med bländning och annat."
Vi var nyfikna på hur han fick ut den informationen. Professor Barrett svarade:
"Vi har specifika, ganska enkla sätt att mäta belysning, som fönstrens storlek och riktning. Även takarmaturernas kvalitet, antal och fördelning. Vi använde de här belysningsmåtten som en del i vår flernivåmodell (ett slags regressionsanalys) för att få fram de olika faktorernas vikt för framstegen i lärandet."

Finns det några utmaningar i implementeringen av Human Centric Lighting i inlärningsmiljöer? Och hur tycker du i så fall att vi ska övervinna dem?

Professor Peter Barrett menade att det inte är alltför svårt att uppnå en rimlig standard. Man behöver 'moderna armaturer', 'tillräckligt många', 'lokalt styrda', 'fria fönster', 'lättanvända persienner'.
"Förutom denna viktiga grund kan man förbättra miljön med mer sofistikerade metoder, som dynamisk belysning, användning av färger, noggrant utplacerade lokala ljuskällor osv."

En utmaning att sprida insikten

Att sprida insikten om vikten av att skapa en idealisk fysisk lärmiljö kan vara väldigt svårt, menade professor Barrett. Det beror på att "lärarna bombarderas med massor av information. Och med bristande medel har de svårt att göra något, men de har en grundläggande vilja att göra allt som hjälper.
"Vi har gjort informationen så tillgänglig som vi har kunnat. Formgivare och lärare har tagit emot den entusiastiskt. Folk har pratat om det här på Twitter och använt fallstudierna som finns på vår webbplats. Vi har fått jättebra feedback. Mycket av det här är rätt enkelt att göra. Men sen finns det en designvinkel. Några företag som IBI, som finansierade vår pilotstudie, har nu utvecklat generiska designmönster. De används i byggandet av nya skolor."
Professor Peter Barrets forskning bekräftar att stimulans, individualitet och naturlighet (SIN) har en djupgående inverkan på individerna i ett rum.

Läs mer om professor Barretts forskning

Här:

En männiksoorienterad modell

Vi frågade professor Barrett om några särskilda delar av analysmodellen SIN behöver mer forskning och utveckling.
Hans svar: "SIN-modellen är mycket robust. Den gäller inte bara för barn. Det är en människoorienterad modell baserad på bred forskning som använder många olika källor. Den passar även bra för kontor, sjukhus och andra utrymmen där det finns människor. Eftersom den handlar om hur vi reagerar på de här sakerna."
Enligt forskningen hör 50 % av faktorerna till det naturliga området, som värme, ljud och luftkvalitet. Och 50 % handlar om individualitet och stimulansnivåer. Professor Barrett tror att det viktigaste området där mer forskning kan göras är i layouten och flexibiliteten som skolan erbjuder, ihop med lärarens stil och undervisningsmetodik, samt tanken på en produktiv 'matchning' av de två aspekterna.
Han förslog att belysningsbranschen kan bidra med nödvändig flexibilitet i hur vi använder rummet, med hjälp av ljus: "Ni kan till exempel förändra ett rum väldigt snabbt genom att skapa uppdelningar med hjälp av ljus."
Ett annat område med potential gäller taktila frågor, som olika ytor, ojämna eller släta, naturliga material osv.