Policy för Corporate Social Responsibility (CSR) för Glamox Group

OMFATTNING AV POLICY

Syftet med denna policy är att fastställa tydliga och enhetliga standarder för att säkerställa att all verksamhet bedrivs på ett etiskt sätt.
Policyn gäller för alla anställda i Glamox AS och dess dotterbolag (refererade till som Glamox). Policyn omfattar även leverantörer, underleverantörer, representanter och andra upphandlande parter till Glamox AS och dess dotterbolag.
Alla parter som omfattas av denna affärsetik är individuellt ytterst ansvariga för agerande i överensstämmelse med denna policy.

MÅL

Glamox vill ha ett gott rykte i alla aspekter av sin verksamhet.
Glamox ska bedriva sin verksamhet med integritet, respekt för lagen, kulturer, värdighet och enskildas rättigheter i alla länder där företaget är verksamt.
Efterlevnad av nationella, regionala och internationella regler, lagar och konventioner är obligatoriskt i Glamox. Affärsetik sträcker sig bortom enbart efterlevnad. Vi skall sträva efter att bedriva vår verksamhet på ett sätt som gör människor stolta över att arbeta med och för, Glamox.
Vi kommer vidare att bygga vårt företags sociala ansvar på FN (Förenta Nationerna) Global Compact´s 10 principer.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vår verksamhet ska stödja och respektera kungjorda internationella mänskliga rättigheter (Princip 1) och försäkra att den inte är inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter. (Princip 2).
Varje överträdelse av grundläggande mänskliga rättigheter är helt oacceptabel.

ARBETSRÄTT

Vår verksamhet ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. (Princip 3)
Eliminera alla former av tvångsarbete. (Princip 4)
Avskaffa barnarbete. (Princip 5)
Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. (Princip 6)

MILJÖ

Vår verksamhet ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. (Princip 7)
Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. (Princip 8).
Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. (Princip 9)

KORRUPTION

Våra verksamheter ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. (Princip 10)

KONKURRENSBEGRÄNSANDE FÖRFARANDEN

Glamox har förpliktigat sig till en rättvis och öppen konkurrens. Under inga omständigheter skall Glamox engagera sig i anti - konkurrensbegränsande metoder eller verksamheter i strid med antitrustlagar och direktiv.


Denna policy har godkänts av styrelsen för Glamox AS, 4 mars, 2015.