Referenser

Världens största biokraftvärmeverk

Den 9 maj 2016 invigdes världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Anläggningen tar tillvara restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till annat. Det är material som faller ut vid sågverk, massabruk och skogsavverkningar. Nu tas det omhand och förvandlas till el och värme för 190 000 stockholmare.

Bygget av ett av världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk startade i januari 2013 och togs i drift i början av 2016. Biokraftvärmeverket, som producerar både värme och el samtidigt, tar tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till något annat. När den nya anläggningen är i full drift används flis motsvarande tre skottkärror i sekunden. Anläggningen kommer årligen producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme vilket räcker för att värma 190 000 lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek. 

Till värmekraftverket har Glamox Luxo levererat ett mycket stort antal MIR armaturer.

Elkonsult: Rejlers